© Mark Kwiatkowski - A pair of Wildcats at their RNAS Yeovilton home base - Royal Navy Lynx Retirement

© Mark Kwiatkowski – A pair of Wildcats at their RNAS Yeovilton home base – Royal Navy Lynx Retirement