© Mark Kwiatkowski - Royal Navy Lynx XZ728 on static during the retirement media event - Royal Navy Lynx Retirement

© Mark Kwiatkowski – Royal Navy Lynx XZ728 on static during the retirement media event – Royal Navy Lynx Retirement